Almanca telaffuz kuralları
A1, Almanca, Gramer, Konuşma

Almanca Telaffuz Kuralları

Almanca Telaffuz Kuralları : Almancada Kelimeler Nasıl Telaffuz Edilir? Almanca Telaffuz Kuralları Nelerdir? Almanca dil öğrenme yolculuğunda kelimeleri, kelimelerin anlamlarını öğrenmek kadar onları nasıl okuyacağımızı, telaffuz edeceğimizi öğrenmek de önemlidir. Her dilde dil bilgisi gibi telaffuz kuralları da bulunmaktadır. Bu çerçevede Almanca öğrenmenin ilk adımlarından biri, okuduğumuz kelimelerin anlamları ile birlikte doğru bir şekilde okumayı, telaffuz etmeyi de öğrenmektir. Almanca A1 seviyesinin ilk derslerinde doğru telaffuzla ilgili dersler bulunmaktadır. Bu yazımızın amacı da sizlere Almanca Kelimeler Nasıl Doğru Telaffuz Edilir, Almanca Telaffuz Kuralları Nelerdir? bununla ilgili detayları aktarmaktır.

Almanca Telaffuz Kuralları İçindekiler:

1. Almanca Telaffuz Kuralları

2. Almanca Kelimeler Nasıl Telaffuz Edilir?

3. Almanca Sesli Telaffuz

Almanca Telaffuz Kuralları

Almanca Telaffuz Kuralları: Almanca genellikle Türkçede olduğu üzere yazıldığı gibi okunur, fakat Almancanın aynen İngilizcede olduğu gibi kendine özgü bazı okunuş kuralları/biçimleri bulunmaktadır. Bu kurallara aşağıda detaylı bir şekilde değinilmiştir. Detaylarda Almanca Telaffuz Kuralları 38 maddede verilmiş ve istisna durumlar ve diğer kurallar da ayrıca belirtilmiştir.

1) Ä- ä : Üzerinde inceltme işareti (Umlaut) bulunan /a/ ünlüsü, [e] olarak okunur.

       Yazılış – Okunuş

        Gäste    (geste)

2) aa : Uzun /a/ (a:) olarak okunur: Waage (va:ge)

Not 1: Ünlülerden sonra gelen (:) ünlünün uzun okunduğunu göstermektedir: (a:, e:, ı:, i:, o:, ö:, u:, ü: )

3) ai : (ay) okunur: Mai (may)

Not 2: Almancada bulunar ai, äu, ei, ie, eu gibi çift ünlüler Diphtong olarak adlandırılır ve bunlar devamlı bir arada kullanılır.

4) äu: (oy) okunur: Mäuse (moyze) – Fräulain (froylayn)

5) c : Yabancı sözcüklerde:

Not 3: kuşkusuz burada, diğerlerinde de olduğu gibi, adı geçen harfin bütün okunuş biçimlerini veremiyoruz. Almancaya yabancı dillerden alınan sözcüklerin okunuş biçimleri biraz karışıktır. Bu tür sözcüklerin bir kısmı yabancı dildeki gibi, bir kısmı Almanaya göre okunmakta, hatta bazı sözcüklerin birden fazla okunuş biçimleri de bulunmaktadır. Bu nedenle güçlük çekilen durumlarda “Duden Das Aussprachewörterbuch” sözlüğüne bakmayı öneriyoruz. Ayrıca burada şunu da hemen belirtelim ki, Almancayı öğrenmek isteyen biri hemen hemen her yerde istisnalarla karşılaşabileceğini unutmamalıdır.

a. /a, o, u/ ve ünsüzlerin önünde (k) okunur: Cocktail (kokteyl), Christ (krist)

b. /ä, e, i, y/ önünde (ts) okunur: Celsius (tselzius).

   Yabancı sölcüklerde yer alan /c/ ünsüzünün başka okunuş biçimleri de vardır: Cello (çelo; şelo), cedi (se:di), Chef (şef)

Almanca Telaffuz Kuralları

6) ch : /a, o, u/ gibi kalın ünlülerden sonra geldiğinde, gırtlaktan çıkan hırıltılı (h) sesi gibi okunur:

Noch (noh), Nacht (naht), Kuchen (ku:hın)

/e, i, ö, ü/ gibi ince ünlülerden sonra geldiğinde, mich (mih) sözcüğünde olduğu gibi önden çıkan ince (h) gibi okunur: dich (dih)

Yabancı sözcüklerin başında (k) olarak okunur: Charakter (karakta), Christ (krist).

7) chs : (ks) olarak okunur: sechs (zeks)

8) ck : (k) okunur: Stück (ştük)

9) dsch : (c) okunur: Dschungel (cungıl)

10) dt : (t) olarak okunur: Stadt (ştat)

11) e : /t, l, n/ gibi ünsüzlerden önce (ı) okunur: bewertet (bevertıt), sagen (za:gın), Tafel (ta:fıl)

12) ee : Uzun /e/ (e:) olarak okunur: Tee (te:)

13) ei : (ay) okunur: dein (dayn)

14) eu : (oy) olarak okunur: heute (hoyte)

15) ey : (ay) okunur: Meyer (maya)

16) g : Türkçedeki gibi genel olarak (g) okunan bu harf, sözcük sonundayken önünde bir ünlü varsa (/i/) hariç (k) olarak okunur:

Tag (ta:k)

Yabancı sözcüklerde (j) olarak da okunur: Garage (gara:je)

17) h : Sözcüğün ve hecenin başında (h) okunur: Hund (hunt)

Ancak bu harf sözcüğün ortasında ve sonunda bulunduğu zaman hiç okunmaz ve kendinden önce gelen ünlüyü uzatır: Bahn (ba:n), fahren (fa:rın), ihm (i:m)

18) ie : Uzun /i/ (i:) okunur: Liebe (li:be), sieben (zi:bın)

19) ig : -ig soneki, sözcüğün ya da hecenin sonunda ich (ih) biçiminde okunur: wenig (ve:nih), neuigkeit (moyihkayt)

-ig’den sonra bir ünlü geldiğinde veya –ig’den sonraki hecede /ch/ bulunduğunda (g) ya da (k) olarak okunur. Heutige (hoytige), Königin (kö:nigin), königlich (kö:niklih)

20) j : (y) okunur: jung (yung), Jude (yu:de)

Türkçedeki (j) sesi, Almancada yabancı kökenli sözcüklerde ön- ve içseste /g/ ve /j/ bulunan sözcüklerde yer alır. Garage (gara:je), Genie (jeni), Journalist (jurnalist)

21) ng : Genizden söylenir. (g) oldukça hafif okunur: Ring (ring), Junge (yunge)

22) oo : Uzun /o/ (o:)  olarak okunur: Boot (bo:t)

23) pf : Her iki ünsüz de okunmaktadır. Pfeil (pfayl)

24) ph: Sadece yabancı sözcüklerde (f) olarak okunur: Philologie (filologi:)

25) q : /u/ ile birlikte (kv) okunur: Quatsch (kvaç)

26) r : Sözcük sonunda kısa (a) okunur: dir (di:a), aber (a:ba)

           Sözcük sonunda olmayan /r/’ler genellikle gırtlaktan söylenir. Ancak Türkçedeki gibi dille de söylenir. /r/’nin bu farklı telaffuz biçimleri kişiye, kişinin yaşına, cinsine, nereli olduğuna göre değişmektedir.

27) s : Ünlünün önünde (z) okunur: Sohn (zo:n), sein (zayn)

           Sözcük başında /s/’den sonra /p, t/ geldiğinde (ş) okunur: Sport (şport), Spiegel (şpi:gıl), einsteigen (aynştaygın), Stein (ştayn)

           Sözcük içinde ya da sonunda (s) olarak okunur: das (das), Gast (gast), Fenster (fensta), Küste (küste)

28) sch : Schule (şu:le), Türkisch (türkiş)

29) ss : (s) okunur: Her iki /s/ ünsüzü de biraz çıkmaktadır: wissen (vissın), küssen (küssın)

30) β : /β/ (scharfes es) iki /s/ ünsüzüne denktir. İki ünlü arasında bulunursa ilk ünlü uzun okunur: Fuβ (fu:s), Straβe (ştra:se), auβen (ausın)

31) tion: (sio:n) ya da (syo:n) biçiminde okunur: information (informasyo:n)

32) tsch : (ç) okunur: Deutsch (doyç)

33) tz : (ts) olarak okunur: sitzen (zitsın)

34) v : Almanca kökenli sözcüklerde (f) okunur: Volk (folk), voll (fol)

      Yabancı sözcüklerin başında ya da ortasında (v) okunur: Vase (va:ze), Verb (verb)

35) w : (v) olarak okunur: wenn (ven), wohin (vohin)

36) x: (ks) olarak okunur: Taxi (taksi)

37) y: Yabancı dillerden alınan sözcüklerde yer alan bu harf (ü) olarak okunur: Physik (füzi:k), Symbol (zümbo:l)

38) z : (ts) biçiminde okunur: Zeitung (tsaytung), zurück (tsurük)

Bütün bunların dışında şunlara da dikkat etmek gerekir:

Hecenin sonunda ve diğer bir ünsüzün önünde yer alan /b,d,g/ > (p), (t), (k) olarak okunur:

b> (p)   Lob   (lo:p)              Korb (korp)

d> (t)    Kind  (kint)             lebt   (le:pt)

g>(k)    Zug    (tsu:k)            liegt  (li:kt)

Ancak sıkça belirttiğimiz gibi Almancada istisnalarla karşılaşmak mümkün. Örneğin /g/, sözcük sonundayken önünde /n/ ünsüzü bulunuyorsa (g) olarak, /i/ ünlüsü bulunuyorsa (ih) olarak okunur:

Rechnung (rehnung), eilig (aylih). Fakat –ig’den sonra bir ünlü geldiğinde /g/ yine (g) olarak okunur: ewig (e:vih) fakat ewige (e:vige).

İki ya da daha fazla ünsüzden (Konsonant) önce gelen ünlüler (Vokal) daima kısa okunur. Bu ünsüzler mm, nn, pp, ss, tt şeklinde aynı, lt, mpf, tsch şeklinde birbirinden farklı da olabilir:

schwimmen (şvimın)                       Mutter (muta)

denn (den)                                        Zelt (tselt)

Puppe (pupe)                                   Sumpf (zumpf)

Wasser (vasa)                                  Tratsch (traç)

Açık hecelerde ya da ünlüden sonra tek ünsüz bulunuyorsa ünlü uzun okunur:

ja (ya:)                                                 Lid (li:t)

Vater (fa:ta)                                         Schule (şu:le)

graben (gra:bın)                                   Löwe (lö:ve)

lesen (le:zın)                                        müde (mü:de)

Lob (lo:p)

-el, -eln, -em, -en, -ed, -end, -et ile biten sözcüklerdeki /e/ ünlüsü (ı) olarak okunur. Hatta bazılarında hiç okunmaz:

kommen (komın)                                  wartet (vartıt)                lächeln [leh(ı)ln)

Atem (a:tım)                                         werdet (verdıt)

Tafel (ta:fıl)                                         lachend (lahınd)

Not: Sonuç olarak şunu bilmek gerekir ki, Almancada kelimelerin okunuşları konusunda istisnalara ve kurala uymayan durumlar her zaman mümkündür.

Almanca Kelimeler Nasıl Telaffuz Edilir?

Almanca harflerin ve kelimelerin telaffuzunu öğrenmek sizler için çok önemlidir. Türkçe alfabenin yardımı ile Almanca bir kelimeyi telaffuz etmeye çalışırsanız, çoğu zaman yanlış okumuş olursunuz. Mutlaka ama mutlaka Almanca Alfabesi ve Okunuşları konumuzu okumanızı öneriyoruz

Almanca kelimelerin okunması kolaydır, çünkü kelimeler bir kaç istisna haricinde yazıldıkları gibi seslendirilir. Dil öğrenmeye başlamak için, bir kelimeyi harflere ayırır ve bu kısımları telaffuz etmeye çalışırız. Sonrasında ise tam bir kelime oluşturmak için bu harfleri birleştiririz. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki detaylara bakın..

Almanca Kelimeler

Almanca Sesli Telaffuz – Almanca Telaffuz Kuralları

Almanca Kelimeler Nasıl Telaffuz Edilir? Aşağıdaki Almanca kelimeleri sesli olarak dinleyin ve sizlerde telaffuz etmeye çalışın.

AlamncaTürkçe
Alphabet
Alfabe
Argument
Argüman
Aquarium
Akvaryum
Album
Albüm
Automobil
Otomobil
Aluminium
Alüminium
Atom
Atom
Bus
Otobüs
Ball
Top
Bank
Banka
Butter
Tereyağı
Club
Kulüb
Diplomat
Diplomat
Detail
Detay
Dialog
Dialog
Element
Eleman
Fax
Fax
Format
Format-Biçim
Forum
Forum
Garage
Garaj
Gas
Gaz
Hand
El
Hotel
Otel
Idiot
Idiot
Journalist
Gazeteci
Land
Kara
Limousine
Limuzin
Magnet
Mıknatıs
Mann
Adam
Matrix
Matrix
Maximum
Maksimum
Minimum
Minimum
Medium
Medium
Mineral
Mineral
Modell
Model
Moment
Moment
Museum
Müze
Name
Name
Optimum
Optimum
Patriot
Patriot
Pause
Pause
Person
Kişi
Phase
Phase
Radio
Radyo
Radius
Radius
Routine
Rutin
Sack
Sack
Sand
Kum
Sauce
Sos
Sauna
Sauna
Absender
Gönderen
Sofa
Sofa
System
Sistem
Talent
Yetenek
Tank
Tank
Taxi
Taksi
Theater
Tiyatro
Tiger
Kaplan
Tunnel
Tünel
Uniform
Uniforma
Union
Birlik
Universität
Universitte
Volkswagen
Volkswagen
Vater
Baba
Zebra
Zebra
Zone
Alan
Almanca Telaffuz Kuralları birçok dilde olduğu gibi çik sayıda istisnai durumlar da içermektedir. Bundan sonrası dili etkin kullanmak ve deneyimi artırmak suretiyle geliştirilecektir. Almanca Telaffuz Kuralları yazımıza son verirken ilginizi çekebilecek bazı yazılarımızı aşağıda listeledik.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Hayvanlar (die Tiere)

2. Almanca A1 Gramer Konuları

3. Almanca Birleşik Kelimeler

Kaynaklar

www.almanca.com.tr

http://turkkizilayianadolulisesisenasagir.blogspot.com

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

İlgili Yazılar

Yorum yapın