Almanca telaffuz kuralları
A1, Almanca, Gramer, Konuşma

Almanca Telaffuz Kuralları

Almanca Telaffuz Kuralları : Almancada Kelimeler Nasıl Telaffuz Edilir? Almanca Telaffuz Kuralları Nelerdir? Almanca dil öğrenme yolculuğunda kelimeleri, kelimelerin anlamlarını öğrenmek kadar onları nasıl okuyacağımızı, telaffuz edeceğimizi öğrenmek de önemlidir. Her dilde dil bilgisi gibi telaffuz kuralları da bulunmaktadır. Bu çerçevede Almanca öğrenmenin ilk adımlarından biri, okuduğumuz kelimelerin anlamları ile birlikte doğru bir şekilde okumayı, telaffuz etmeyi de öğrenmektir. Almanca A1 seviyesinin ilk derslerinde doğru telaffuzla ilgili dersler bulunmaktadır. Bu yazımızın amacı da sizlere Almanca Kelimeler Nasıl Doğru Telaffuz Edilir, Almanca Telaffuz Kuralları Nelerdir? bununla ilgili detayları aktarmaktır.

Almanca Telaffuz Kuralları

Almanca Telaffuz Kuralları: Almanca genellikle Türkçede olduğu üzere yazıldığı gibi okunur, fakat Almancanın aynen İngilizcede olduğu gibi kendine özgü bazı okunuş kuralları/biçimleri bulunmaktadır. Bu kurallara aşağıda detaylı bir şekilde değinilmiştir. Detaylarda Almanca Telaffuz Kuralları 38 maddede verilmiş ve istisna durumlar ve diğer kurallar da ayrıca belirtilmiştir.

1) Ä- ä : Üzerinde inceltme işareti (Umlaut) bulunan /a/ ünlüsü, [e] olarak okunur.

       Yazılış – Okunuş

        Gäste    (geste)

2) aa : Uzun /a/ (a:) olarak okunur: Waage (va:ge)

Not 1: Ünlülerden sonra gelen (:) ünlünün uzun okunduğunu göstermektedir: (a:, e:, ı:, i:, o:, ö:, u:, ü: )

3) ai : (ay) okunur: Mai (may)

Not 2: Almancada bulunar ai, äu, ei, ie, eu gibi çift ünlüler Diphtong olarak adlandırılır ve bunlar devamlı bir arada kullanılır.

4) äu: (oy) okunur: Mäuse (moyze) – Fräulain (froylayn)

5) c : Yabancı sözcüklerde:

Not 3: kuşkusuz burada, diğerlerinde de olduğu gibi, adı geçen harfin bütün okunuş biçimlerini veremiyoruz. Almancaya yabancı dillerden alınan sözcüklerin okunuş biçimleri biraz karışıktır. Bu tür sözcüklerin bir kısmı yabancı dildeki gibi, bir kısmı Almanaya göre okunmakta, hatta bazı sözcüklerin birden fazla okunuş biçimleri de bulunmaktadır. Bu nedenle güçlük çekilen durumlarda “Duden Das Aussprachewörterbuch” sözlüğüne bakmayı öneriyoruz. Ayrıca burada şunu da hemen belirtelim ki, Almancayı öğrenmek isteyen biri hemen hemen her yerde istisnalarla karşılaşabileceğini unutmamalıdır.

a. /a, o, u/ ve ünsüzlerin önünde (k) okunur: Cocktail (kokteyl), Christ (krist)

b. /ä, e, i, y/ önünde (ts) okunur: Celsius (tselzius).

   Yabancı sölcüklerde yer alan /c/ ünsüzünün başka okunuş biçimleri de vardır: Cello (çelo; şelo), cedi (se:di), Chef (şef)

Almanca Telaffuz Kuralları
Almanca Telaffuz Kuralları

6) ch : /a, o, u/ gibi kalın ünlülerden sonra geldiğinde, gırtlaktan çıkan hırıltılı (h) sesi gibi okunur:

Noch (noh), Nacht (naht), Kuchen (ku:hın)

/e, i, ö, ü/ gibi ince ünlülerden sonra geldiğinde, mich (mih) sözcüğünde olduğu gibi önden çıkan ince (h) gibi okunur: dich (dih)

Yabancı sözcüklerin başında (k) olarak okunur: Charakter (karakta), Christ (krist).

7) chs : (ks) olarak okunur: sechs (zeks)

8) ck : (k) okunur: Stück (ştük)

9) dsch : (c) okunur: Dschungel (cungıl)

10) dt : (t) olarak okunur: Stadt (ştat)

11) e : /t, l, n/ gibi ünsüzlerden önce (ı) okunur: bewertet (bevertıt), sagen (za:gın), Tafel (ta:fıl)

12) ee : Uzun /e/ (e:) olarak okunur: Tee (te:)

13) ei : (ay) okunur: dein (dayn)

14) eu : (oy) olarak okunur: heute (hoyte)

15) ey : (ay) okunur: Meyer (maya)

16) g : Türkçedeki gibi genel olarak (g) okunan bu harf, sözcük sonundayken önünde bir ünlü varsa (/i/) hariç (k) olarak okunur:

Tag (ta:k)

Yabancı sözcüklerde (j) olarak da okunur: Garage (gara:je)

17) h : Sözcüğün ve hecenin başında (h) okunur: Hund (hunt)

Ancak bu harf sözcüğün ortasında ve sonunda bulunduğu zaman hiç okunmaz ve kendinden önce gelen ünlüyü uzatır: Bahn (ba:n), fahren (fa:rın), ihm (i:m)

18) ie : Uzun /i/ (i:) okunur: Liebe (li:be), sieben (zi:bın)

19) ig : -ig soneki, sözcüğün ya da hecenin sonunda ich (ih) biçiminde okunur: wenig (ve:nih), neuigkeit (moyihkayt)

-ig’den sonra bir ünlü geldiğinde veya –ig’den sonraki hecede /ch/ bulunduğunda (g) ya da (k) olarak okunur. Heutige (hoytige), Königin (kö:nigin), königlich (kö:niklih)

20) j : (y) okunur: jung (yung), Jude (yu:de)

Türkçedeki (j) sesi, Almancada yabancı kökenli sözcüklerde ön- ve içseste /g/ ve /j/ bulunan sözcüklerde yer alır. Garage (gara:je), Genie (jeni), Journalist (jurnalist)

21) ng : Genizden söylenir. (g) oldukça hafif okunur: Ring (ring), Junge (yunge)

22) oo : Uzun /o/ (o:)  olarak okunur: Boot (bo:t)

23) pf : Her iki ünsüz de okunmaktadır. Pfeil (pfayl)

24) ph: Sadece yabancı sözcüklerde (f) olarak okunur: Philologie (filologi:)

25) q : /u/ ile birlikte (kv) okunur: Quatsch (kvaç)

26) r : Sözcük sonunda kısa (a) okunur: dir (di:a), aber (a:ba)

           Sözcük sonunda olmayan /r/’ler genellikle gırtlaktan söylenir. Ancak Türkçedeki gibi dille de söylenir. /r/’nin bu farklı telaffuz biçimleri kişiye, kişinin yaşına, cinsine, nereli olduğuna göre değişmektedir.

27) s : Ünlünün önünde (z) okunur: Sohn (zo:n), sein (zayn)

           Sözcük başında /s/’den sonra /p, t/ geldiğinde (ş) okunur: Sport (şport), Spiegel (şpi:gıl), einsteigen (aynştaygın), Stein (ştayn)

           Sözcük içinde ya da sonunda (s) olarak okunur: das (das), Gast (gast), Fenster (fensta), Küste (küste)

28) sch : Schule (şu:le), Türkisch (türkiş)

29) ss : (s) okunur: Her iki /s/ ünsüzü de biraz çıkmaktadır: wissen (vissın), küssen (küssın)

30) β : /β/ (scharfes es) iki /s/ ünsüzüne denktir. İki ünlü arasında bulunursa ilk ünlü uzun okunur: Fuβ (fu:s), Straβe (ştra:se), auβen (ausın)

31) tion: (sio:n) ya da (syo:n) biçiminde okunur: information (informasyo:n)

32) tsch : (ç) okunur: Deutsch (doyç)

33) tz : (ts) olarak okunur: sitzen (zitsın)

34) v : Almanca kökenli sözcüklerde (f) okunur: Volk (folk), voll (fol)

      Yabancı sözcüklerin başında ya da ortasında (v) okunur: Vase (va:ze), Verb (verb)

35) w : (v) olarak okunur: wenn (ven), wohin (vohin)

36) x: (ks) olarak okunur: Taxi (taksi)

37) y: Yabancı dillerden alınan sözcüklerde yer alan bu harf (ü) olarak okunur: Physik (füzi:k), Symbol (zümbo:l)

38) z : (ts) biçiminde okunur: Zeitung (tsaytung), zurück (tsurük)

Bütün bunların dışında şunlara da dikkat etmek gerekir:

Hecenin sonunda ve diğer bir ünsüzün önünde yer alan /b,d,g/ > (p), (t), (k) olarak okunur:

b> (p)   Lob   (lo:p)              Korb (korp)

d> (t)    Kind  (kint)             lebt   (le:pt)

g>(k)    Zug    (tsu:k)            liegt  (li:kt)

Ancak sıkça belirttiğimiz gibi Almancada istisnalarla karşılaşmak mümkün. Örneğin /g/, sözcük sonundayken önünde /n/ ünsüzü bulunuyorsa (g) olarak, /i/ ünlüsü bulunuyorsa (ih) olarak okunur:

Rechnung (rehnung), eilig (aylih). Fakat –ig’den sonra bir ünlü geldiğinde /g/ yine (g) olarak okunur: ewig (e:vih) fakat ewige (e:vige).

İki ya da daha fazla ünsüzden (Konsonant) önce gelen ünlüler (Vokal) daima kısa okunur. Bu ünsüzler mm, nn, pp, ss, tt şeklinde aynı, lt, mpf, tsch şeklinde birbirinden farklı da olabilir:

schwimmen (şvimın)                       Mutter (muta)

denn (den)                                        Zelt (tselt)

Puppe (pupe)                                   Sumpf (zumpf)

Wasser (vasa)                                  Tratsch (traç)

Açık hecelerde ya da ünlüden sonra tek ünsüz bulunuyorsa ünlü uzun okunur:

ja (ya:)                                                 Lid (li:t)

Vater (fa:ta)                                         Schule (şu:le)

graben (gra:bın)                                   Löwe (lö:ve)

lesen (le:zın)                                        müde (mü:de)

Lob (lo:p)

-el, -eln, -em, -en, -ed, -end, -et ile biten sözcüklerdeki /e/ ünlüsü (ı) olarak okunur. Hatta bazılarında hiç okunmaz:

kommen (komın)                                  wartet (vartıt)                lächeln [leh(ı)ln)

Atem (a:tım)                                         werdet (verdıt)

Tafel (ta:fıl)                                         lachend (lahınd)

Not: Sonuç olarak şunu bilmek gerekir ki, Almancada kelimelerin okunuşları konusunda istisnalara ve kurala uymayan durumlar her zaman mümkündür.

Almanca Telaffuz Kuralları Youtube Videosu

Almanca Telaffuz Kuralları Örnekleri

  1. Die Katze sitzt auf dem Dach. (Diye Katze zittsht owf dem Dakh.)
  2. Guten Morgen! (Gooten Morgen!)
  3. Ich heiße Anna. (Ikh haisse Anna.)
  4. Entschuldigung, wo ist die Toilette? (Entshooldeegoong, vo ist dee Toylette?)
  5. Wie spät ist es? (Vee shpate ist es?)
  6. Ich komme aus Deutschland. (Ikh kome owss Doitschland.)
  7. Guten Tag, wie geht es Ihnen? (Gooten Tahg, vee gayt es Eenen?)
  8. Ich mag Apfelkuchen. (Ikh mahg Apfelkooken.)
  9. Wo wohnst du? (Vo vohnst doo?)
  10. Das ist mein Auto. (Das ist mine Owto.)

Bu cümlelerde vurgulanan sesler ve Almanca telaffuzundaki kurallar, dilin nasıl söylendiğini anlamak için yardımcı olabilir.

Almanca Kelimeler
Almanca Telaffuz Kuralları Örnekleri

Almanca Telaffuz Kuralları yazımıza son verirken en az Almanca Telaffuz Kuralları Örnekleri yazımız kadar ilginizi çekecek bazı yazılarımızı da aşağıda sizler için listeledik.

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Hayvanlar (die Tiere)

2. Almanca A1 Gramer Konuları

3. Almanca Birleşik Kelimeler

Kaynaklar

www.almancaportali.com

http://turkkizilayianadolulisesisenasagir.blogspot.com

4.6/5 - (10 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın