Almanca Pronomen
Gramer, A1, Almanca

Almanca Pronomen

Almanca pronomen, isimlerin yerine geçen kelimelerdir ve cümlenin öznelerini, nesnelerini, belgisiz isimleri ve sahiplik durumlarını belirtmek için kullanılırlar. Almanca pronomenler, cümlenin anlamını netleştirir ve tekrarlanmayı önler, böylece cümleler daha akıcı hale gelir.

Öncelikle, kişisel Almanca pronomenlere (Persönliche Fürwörter) bir göz atalım. Kişisel, Almanca pronomenler cinsiyet (erkek, kadın, nötr), sayı (tekil, çoğul) ve durum (nominatif, akkusativ, dativ, genitiv) bakımından çeşitli şekillerde gelirler. Örneğin, “ich” (ben), “du” (sen), “er/sie/es” (o), “wir” (biz), “ihr” (siz, çoğul), “sie” (onlar) gibi.

Bunun yanı sıra, belgisiz zamirler (Unbestimmte Fürwörter) de önemlidir. Bunlar, belirli olmayan veya belirsiz olan şeyleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “jemand” (birisi), “niemand” (hiç kimse), “etwas” (bir şey), “nichts” (hiçbir şey) gibi.

İşaret zamirleri (Demonstrativ Fürwörter) de Almanca’da yaygındır. Bunlar, bir şeyi işaret etmek veya vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “dieser” (bu), “jener” (şu), “dasselbe” (aynı şey) gibi.

Almanca’da, sahiplik belirten zamirler de bulunur. Bu zamirler, bir şeyin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, “mein” (benim), “dein” (senin), “sein/ihr/sein” (onun), “unser” (bizim), “euer” (sizin), “ihr/ihr/ihr” (onların) gibi.

Son olarak, soru zamirleri (Interrogativ Fürwörter) de Almanca’da sıkça kullanılır. Bunlar, soru cümlelerinde veya belirsizlik durumlarında kullanılır. Örneğin, “wer” (kim), “was” (ne), “welcher/welche/welches” (hangi) gibi.

Almanca pronomenlerin bu çeşitliliği, dilin esnekliğini ve ifade gücünü artırır. Almanca pronomenler, cümlenin yapısal bütünlüğünü korurken aynı zamanda dilin akıcılığını da sağlar. Bu nedenle, Almanca öğrenirken pronomenlerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması önemlidir.

Almanca Pronomen Tablosu

PersonalpronomenŞahıs Zamirleri
ichben
dusen
ero
sieo
eso
wirbiz
ihrsiz(ler)
sieonlar
Siesiz(ler)
Almanca Pronomenler

Bu sözcükler aynı zamanda özne zamirleri olarak bilinmektedir. Yani bu demektir ki Almancada kişi zamirleri cümlenin ögelerinden tanıdığımız öznelerdir. Dolayısıyla bu zamirler ile cümledeki yüklemin yaptığı işe işaret edilir. Detaylara geçmeden önce Almancadaki kişi zamirleri ile Türkçedeki versiyonları arasındaki farkları inceleyim.

Türkçede üçüncü tekil şahıs zamiri “o” ile eril (maskulen), dişil (feminen) ve nötr cinsiyette olan isimler ifade edilebilirken Almancada ise her bir cinsiyet grubu için farklı şahıs zamirleri kullanılır. Almancada eril cinsiyetteki isimler için er, dişil cinsiyetteki isimler için sie ve nötr olanlar için es kullanılmaktadır. Halihazırda İngilizce bilenlerin aşina olacağı bu durum Almancada birtakım kullanım farklılıklarına sahiptir.

Zira cinsiyet denilince akla biyolojik cinsiyet gelmektedir. Her ne kadar biyolojik cinsiyetin bir etkisi olsa da genel olarak kast edilen dil bilgisel bir cinsiyettir. Almanca dil bilgisinde erildişil ve nötr olmak üzere üç cinsiyet vardır.

Yani bu demek oluyor ki biyolojik cinsiyet yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilmektedir. Zira Almancada sandalye (der Stuhl) gibi cansız isimlerin bile cinsiyeti olabilmektedir. Bu cansız isimler tıpkı biyolojik olarak dişi veya erkek olarak tanımlanan isimlerle aynı Artikeller’e sahip olabilmektedir. Örneğin; (der Stuhl (sandalye) der Mann (adam)).

Bu durum bize “Almancada isimler hangi kişi zamirleriyle kullanılmalıdır?” sorusuna da cevap vermektedir. Aşağıdaki tabloda isimlerin sahip oldukları artikellere göre yerine kullanılan şahıs zamirleri derlenmiştir:

derer
diesie
dases

Aşağıdaki örnekleri incelediğinizde Almanca pronomen konusu daha da anlaşılır olacaktır:

der Stuhl (sandalye)er (o)
der Mann (adam)er (o)
die Frau (kadın)sie (o)
die Blume (çiçek)sie (o)
das Kind (çocuk)es (o)
das Buch (kitap)es (o)

Almanca Pronomen Kişi Zamirleri

Almanca pronomen konusunda bildiğiniz üzere zamir veya adıl, cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği bütün fonksiyonları yerine getirebilen isim soylu kelimelere denir. İsim soylu olmalarından ötürü de isimlerin sahip olduğu fonksiyonları yerine getirirler. Bu da demektir ki Almancada zamirler, tıpkı isimler gibi çekime uğrayabilirler.

Almancada dört hal çekimi bulunmaktadır ve aşağıdaki tabloda şahıs zamirlerinin bu dört hal durumundaki çekimleri derlenmiştir:

NominativAkkusativDativGenitiv
ich
ben
mich
beni
mir
bana
meiner
benim
du
sen
dich
seni
dir
sana
deiner
senin
er
o
ihn
onu
ihm
ona
seiner
onun
sie
o
sie
onu
ihr
ona
ihrer
onun
es
o
es
onu
ihm
ona
seiner
onun
wir
biz
uns
bizi
uns
bize
unser
bizim
ihr
siz(ler)
euch
sizi
euch
size
euer
sizin
sie
onlar
sie
onları
ihnen
onlara
ihrer
onların
Sie
siz(ler)
Sie
sizi
Ihnen
size
Ihrer
sizin
Almanca Pronomen 1
Almanca Pronomen

Almanca Pronomen: İyelik Zamirleri

Tekil Şahıs ZamirleriEril Sahiplik
(der veya das)
Dişil Sahiplik
(die)
Türkçesi
ichmeinmeinebenim
dudeindeinesenin
erseinseineonun (eril)
sieihrihreonun (dişil)
esseinseineonun (cinsiyetsiz)

Almanca Pronomen: Çoğul Zamirler için İyelik Sıfatları

Çoğul Şahıs ZamirleriEril Sahiplik
(der veya das)
Dişil Sahiplik
(die)
Türkçesi
wirunserunserebizim
ihreuereueresizin, en aşağı iki kişinin, 3, 4… kişi için de kullanılır*
sieihrihreonların
SieIhrIhresizin/sizlerin, saygı belirten bir form**

Almanca Pronomen: İşaret Zamirleri

Konuya her zamanki gibi tanımlarla başlayalım; işaret zamirleri, belirli bir nesne veya kişiyi işaret etmek, onları gösterme yoluyla belirtmek için kullanılan kelimelerdir. Türkçede “bu”, “şu”, “o”, “bunlar”, “şunlar”, “onlar” şeklinde kullandığımız bu kelimeler Almancada da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Almancada en yaygın kullanılan işaret zamirleri “der, die, das” (bu, şu, o) ve “dieser, diese, dieses” (bu, şu, o) kelimeleri olsa da, yazımızda işaret bildirmek için kullanılan tüm zamirlere yer vereceğiz. Bakınız:

Demonstrativpronomenİşaret Zamirleri
diese-bu
jene-şu, o
derselbe-aynı, aynısı
derjenige-o
soche-böyle, böylesine

Almanca pronomen işaret zamirleri, isimlerin yerine kullanılan yapılar oldukları için tıpkı isimler gibi çekime uğrarlar ve bunu belirtmek için sonlarına “-” koyduk.

İşaret zamirlerinin bulundukları hale, dil bilgisel cinsiyetlerine ve çoğul olup olmamalarına göre çekimlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

HalErilDişilNötrÇoğul
Nominativdieser
jener
der
derselbe
derjenige
solcher
diese
jene
die
dieselbe
diejenige
solche
dieses
jenes
das
dasselbe
dasjenige
solches
diese
jene
die
dieselben
diejenigen
solche
Akkusativdiesen
jenen
den
denselben
denjenigen
solchen
diese
jene
die
dieselbe
diejenige
solche
dieses
jenes
das
dasselbe
dasjenige
solches
diese
jene
die
dieselben
diejenigen
solche
Dativdiesem
jenem
dem
demselben
demjenigen
solchem
dieser
jener
der
derselben
derjenigen
solcher
diesem
jenem
dem
demselben
demjenigen
solchem
diesen
jenen
den
denselben
denjenigen
solchen
Genitivdieses
jenes
des
desselben
desjenigen
solches
dieser
jener
der
derselben
derjenigen
solcher
dieses
jenes
des
desselben
desjenigen
solches
dieser
jener
der
derselben
derjenigen
solcher

Almanca Pronomen: Soru Zamirleri

Alt başlıklar halinde Almanca pronomen soru zamirleri derlenmiştir.

wer – wen – wem – wessen

Wer soru zamiri kişiler için kullanılır. İsmin hal durumuna göre çekimleri aşağıdaki tabloda derlenmiştir.

HalKişi
Nominativ
Yalın Hal
wer
kim
Akkusativ
-İ Hali
wen
kimi
Dativ
-E Hali
wem
kime
Genitiv
-İn Hali
wessen
kimin

Almanca Pronomen: Belgisiz Zamirler

Almanca pronomen belgisiz zamirler, hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmadığı gibi birden fazla ismin yerini tutan zamirlerdir. Belli başlı zamirleri kategorilere ayılıp tablolarda listelenmiştir.

Almanca pronomen kişiler yerine kullanılan belirsiz zamirler

Almancada kişiler yerine kullanılan belgisiz zamirlerden yaygın olanlar aşağıdaki listede derlenmiştir.

einerbirisi
jemandbirisi
niemandkimse, hiç kimse
jederherkes
einanderbirbir…
irgendwerherhangi biri
manbiri, kişi

Almanca Pronomen: İlgi Zamirleri

Almanca pronomen ilgi zamirleri (Relativpronomen), bir cümlede önceden bahsedilmiş olan bir özne veya nesneye atıfta bulunarak, iki cümleyi veya fikri birleştirmeye yarar. Genel olarak Almancadaki artikeller ve welche bu görevde kullanılırlar. Bu zamirler cinsiyet, sayı ve hale göre değişir ve aşağıdaki gibi sıralanabilir:

HalErilDişilNötrÇoğul
Nominativ
Yalın Hali
der
welcher
die
welche
das
welches
die
welche
Akkusativ
-İ Hali
den
welchen
die
welche
das
welches
die
welche
Dativ
-E Hali
dem
welchem
der
welcher
dem
welchem
denen
welchen
Genitiv
-İn Hali
dessenderendessenderen

İlginizi Çekebilir

1.Almanca Kişi Zamirleri

2.Almanca İlgi Zamirleri

3.Almanca Soru Zamirleri

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın