İngilizce Gramer Konuları
İngilizce

İngilizce Gramer Konuları

İngilizce Gramer Konuları: İngilizce Gramer Konularımızı listelemeden isterseniz öncelikle bazı tanımlamaları ortaya koyalım. “Gramer”, dil bilgisini ifade eden bir terimdir. Dilin yapısını, sözcüklerin bir araya gelerek nasıl cümleler oluşturduğunu, bu cümlelerin nasıl kurallara göre düzenlendiğini inceler. Gramer, bir dildeki sözcüklerin yapıları, kullanımı, cümleler arasındaki ilişkiler ve dilin kurallarıyla ilgilenir. Dilbilgisi kuralları, bir dilde iletişim kurarken kullanılan doğru yapıları ve kuralları belirtir.

İngilizce Gramer Konuları Listesi

Kategorilere Göre

İngilizce dilbilgisini öğrenmek için farklı seviyelerde birçok konu bulunmaktadır. Aşağıda, temel seviyeden başlayarak ileri seviyeye doğru sıralanmış İngilizce dilbilgisi konularının bir listesi ve kısa açıklamaları bulunmaktadır.

A1 Seviyesi (Başlangıç Seviyesi)

 1. İsimler (Nouns): İsimler, nesneleri, yerleri, kişileri ve kavramları tanımlar. İsimler çoğul ve tekil hallerde kullanılır.
 2. Sıfatlar (Adjectives): İsimleri tanımlayan kelimelerdir. Özellikleri, nitelikleri ve durumları belirtirler.
 3. Fiiller (Verbs): Eylemleri veya durumları ifade ederler. Zamanlar ve şahıslara göre çeşitlenirler.

A2 Seviyesi (Temel Seviye)

 1. Zamirler (Pronouns): İsimlerin yerine kullanılan kelimelerdir. Örneğin, “he”, “she”, “it”.
 2. Zarflar (Adverbs): Fiilleri, sıfatları veya zarfları belirli bir şekilde değiştirir veya tanımlarlar. Örneğin, “slowly”, “quickly”.
 3. Soru Cümleleri (Question Sentences): Soru ifadelerini oluşturmak için cümle yapısı ve fiil düzenlemeleri.

B1 Seviyesi (Orta Seviye)

 1. Bağlaçlar (Conjunctions): Cümleleri, kelimeleri veya ifadeleri birbirine bağlamak için kullanılan kelimelerdir. Örneğin, “and”, “but”, “or”.
 2. Belirteçler (Determiners): İsimlerin veya isim gruplarının ne kadar spesifik veya genel olduğunu belirten kelimelerdir. Örneğin, “this”, “these”, “some”, “any”.
 3. Şartlı Cümleler (Conditional Sentences): Koşul ifadelerini belirtmek için kullanılan yapılar. Örneğin, “if… then”.

B2 Seviyesi (Üst Orta Seviye)

 1. Sıra Sayıları (Ordinal Numbers): Sıralamayı ifade eden sayılar. Örneğin, “first”, “second”, “third”.
 2. Kısaltmalar (Abbreviations): Kısaltılmış sözcük veya terimler. Örneğin, “etc.” (et cetera), “Dr.” (Doctor).
 3. Pasif Cümle Yapısı (Passive Voice): Fiilin nesne odaklı olarak ifade edildiği yapı.

C1-C2 Seviyesi (İleri Seviye)

 1. Edatlar (Prepositions): Bir isim, zamir veya fiil ile diğer kelimeler arasındaki ilişkiyi belirten kelimelerdir. Örneğin, “in”, “on”, “under”.
 2. Cümlenin Yapısı (Sentence Structure): Karmaşık cümle yapıları, bağlaçlar ve cümle düzeni.
 3. Nitelikli Cümleler (Clauses): Bağımsız ve bağımlı cümle yapıları, cümlenin anlamını ve yapısını belirler.

Bu konular, İngilizce dilbilgisini öğrenmek için başlangıç, orta ve ileri seviyelerdeki temel unsurları içerir. Her biri, dilin farklı yönlerini anlamak ve kullanmak için önemli bir adımdır.

İngilizce Gramer Konuları
İngilizce Gramer Konuları

İngilizce Başlangıç Seviye Gramer Konuları

 • Ders 1.1: To Be (am-is-are)
 • Ders 1.2: Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Ders 1.3: Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Ders 1.4: Present Continuous and Present Simple (Geniş zaman ve Şimdiki zaman)
 • Ders 1.5: Action Verbs and State Verbs (Eylem ve Durum Fiilleri)
 • Ders 1.6: Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
 • Ders 1.7: Past Continuous Tense (I was going)
 • Ders 1.8: Simple Past and Past Continuous (I went / I was going)
 • Ders 1.9: Regular and Irregular verbs (Düzenli ve Düzensiz Fiiller)
 • Ders 1.10: Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller Listesi)
 • Ders 1.11: Adjectives and Adverbs (Sıfatlar ve Zarflar Karşılaştırma)
 • Ders 1.12: Adjectives Ending in -ed or -ing
 • Ders 1.13: Types of Adjectives (Sıfat Türleri)
 • Ders 1.14: Word Order in Adjectives (Sıfatlarda Sıralama)
 • Ders 1.15: Types of Adverbs (Zarf Türleri)
 • Ders 1.16: Word Order in Adverbs (Zarflarda Sıralama)
 • Ders 1.17: So and Such
 • Ders 1.18: Too and Enough
 • Ders 1.19: Quite and Rather
 • Ders 1.20: Comparatives (slower, more expensive)
 • Ders 1.21: Superlative (the slovest, the most expensive)
 • Ders 1.22: As….as
 • Ders 1.23: Nouns (İsimler)
 • Ders 1.24: Personal Pronouns (I/me/my/mine)
 • Ders 1.25: This / That / These / Those (işaret zamirleri)
 • Ders 1.26: Reciprocal Pronouns (Each other, one another)
 • Ders 1.27: Question Words (Soru Kelimeleri)
 • Ders 1.28: Verbs (Fiiller)
 • Ders 1.29: Action Verbs (Eylem Fiilleri)
 • Ders 1.30: Stative Verbs (Durum Fiilleri)
 • Ders 1.31: Auxiliary Verbs (Yardımcı Fiiller)
 • Ders 1.32: Regular/Irregular Verbs (Düzenli/Düzensiz Fiiller)
 • Ders 1.33: Phrasal Verbs (Genel Açıklama)
 • Ders 1.34: Articles (a, an, the)
 • Ders 1.35: Using articles with nouns
 • Ders 1.36: Omission of Articles (Kullanılmayan Durumlar)
 • Ders 1.37: Parts of Speech (Cümlenin Ögeleri)
 • Ders 1.38: Word Order (Sözcük Dizimi)
 • Ders 1.39: Subject Pronouns (I, you, he)
 • Ders 1.40: Object Pronouns (me, him, her)
 • Ders 1.41: Possessive Adjectives (my, his, your)
 • Ders 1.42: Possessive Pronouns (mine, yours, hers)
 • Ders 1.43: Reflexive pronouns (myself, yourself, herself)
 • Ders 1.44: Possessive ‘s (ismin iyelik hali)
 • Ders 1.45: Singular / Plural (Tekil / Çoğul)
 • Ders 1.46: There is / There are
 • Ders 1.47: have got / has got (sahip olma)
 • Ders 1.48: When and While
 • Ders 1.49: Some / Any (Biraz / Hiç)
 • Ders 1.50: Indefinite Prononouns (Somebody, Anybody, Nobody)
 • Ders 1.51: Imperatives (Emir Cümleleri)
 • Ders 1.52: Simple Present Tense (Geniş Zaman)

İngilizce Orta Seviye Gramer Konuları

 • Ders 2.1: Future Tense (Will and Shall)
 • Ders 2.2: Going to Future Tense (I am going to swim)
 • Ders 2.3: Will or Going To (Karşılaştırma)
 • Ders 2.4: Present Tenses for the Future (I am doing / I do)
 • Ders 2.5: Future Continuous Tense (I will be going)
 • Ders 2.6: Future Perfect Tense (I will have gone)
 • Ders 2.7: Future Perfect Continuous Tense
 • Ders 2.8: Future Continuous or Future Perfect Tense
 • Ders 2.9: Future Continuous or Future Perfect Continuous Tense
 • Ders 2.10: Future Perfect or Future Perfect Continuous Tense
 • Ders 2.11: Present Perfect Tense (I have gone)
 • Ders 2.12: Present Perfect Tense Time expressions (Since, for, just…)
 • Ders 2.13: Been or Gone
 • Ders 2.14: Present Perfect or Simple Past (I have gone or I went)
 • Ders 2.15: Present Perfect Continuous Tense (I have been going)
 • Ders 2.16: Present Perfect Simple or Present Perfect Continuous (I have gone or I have been going)
 • Ders 2.17: Past Perfect Tense (I had gone)
 • Ders 2.18: Past Perfect Continuous Tense (I had been going)
 • Ders 2.19: Past Perfect Continuous and Past Perfect Tense (I had been going and I had gone)
 • Ders 2.20: Simple Past Tense / Past Perfect Tense (I went / I had gone)
 • Ders 2.21: Countable / Uncountable (Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler)
 • Ders 2.22: A lot, much, many, a little, a few
 • Ders 2.23: Modals (Tüm Liste)
 • Ders 2.24: Prepositions (İlgeçler)
 • Ders 2.25: Some of, Any of, None of …
 • Ders 2.26: Both, either, neither
 • Ders 2.27: When and How Long
 • Ders 2.28: Tag Questions (Eklenti Soruları)
 • Ders 2.29: Reply Questions (Karşılık Verme)
 • Ders 2.30: Modals (Can / Could / Be Able To)
 • Ders 2.31: Modals (Could do and Could Have Done)
 • Ders 2.32: Modals (Must and Can’t)
 • Ders 2.33: Modals (May and Might)
 • Ders 2.34: Modals (Must and Have To)
 • Ders 2.35: Modals (Should / Ought to)
 • Ders 2.36: Had Better / It’s Time
 • Ders 2.37: In Case / As If (…ır diye / sanki)
 • Ders 2.38: Prefer / Would Rather (Tercih etmek)
 • Ders 2.39: Permission (İzin Alma / Verme)
 • Ders 2.40: Used To / Get Used To / Would (Past Habits)
 • Ders 2.41: too / either / neither / so

İngilizce İleri Seviye Gramer Konuları

 • Ders 3.1: Conditional Type 0
 • Ders 3.2: Conditional Type 1
 • Ders 3.3: Conditional Type 2
 • Ders 3.4: Conditional Type 3
 • Ders 3.5: Mixed Conditional
 • Ders 3.6: Conditional Sentences Type 1, 2, 3
 • Ders 3.7: Passive Voice (Edilgen Yapı)
 • Ders 3.8: Passive Voice (Two Verbs With Two Objects)
 • Ders 3.9: Passive Voice in Subordinate Clauses
 • Ders 3.10: Passive Voice (Personal and Impersonal)
 • Ders 3.11: The Passive With Get
 • Ders 3.12: Reported Speech (Dolaylı Anlatım)
 • Ders 3.13: Reported Questions (Dolaylı Anlatım Sorular)
 • Ders 3.14: Reported Speech (imperatives, must, shall, let’s, will)
 • Ders 3.15: Relative Clauses (who / which / that)
 • Ders 3.16: Times and Place in Relative Clause
 • Ders 3.17: Relative Clauses (Who/Whom/Whose/Which)
 • Ders 3.18: Phrasal Verbs (Genel Açıklama)
 • Ders 3.19: Phrasal Verbs (Tüm Liste)
 • Ders 3.20: Wish / If Only (Keşke)
 • Ders 3.21: Unless / Provided / Supposing / As Long As etc.
 • Ders 3.22: -ing and -ed clauses
 • Ders 3.23: Conjunctions (Bağlaçlar)
 • Ders 3.24: Nouns Advanced (İsimler Gelişmiş)
 • Ders 3.25: Adjectives Advanced (Sıfatlar Gelişmiş)
 • Ders 3.26: Adverbs Advanced (Zarflar Gelişmiş)
 • Ders 3.27: Verbs Advanced (Fiiller Gelişmiş)
 • Ders 3.28: Noun Clauses (İsim Cümleleri)
 • Ders 3.29: Adjective Clauses (Sıfat Cümleleri)
 • Ders 3.30: Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri)
 • Ders 3.31: Gerund and Infinitive
 • Ders 3.32: Causatives (Ettirgen Yapı)
 • Ders 3.33: Cause and Effect

İngilizce Gramer Konuları Youtube Videosu

İlginizi Çekebilir

1. Oxford İngilizce Hikaye Kitapları PDF

2. Almanca A1 Kelime Listesi PDF

3. Almanca Günlük Kelimeler

5/5 - (5 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın