Almanca Şimdiki Zaman
Gramer, A1, A2, Almanca

Almanca Şimdiki Zaman (das Präsens)

Almanca Şimdiki Zaman (das Präsens): Dilbilgisinde “şimdiki zaman”, eylemin şu an gerçekleştiği veya gerçekleşmekte olduğu zamanı ifade eden bir zaman çekimidir. Örneğin, “Ben koşuyorum” cümlesindeki “koşuyorum” fiili şimdiki zaman çekimi ile kullanılmıştır ve bu cümlede eylemin şu anda gerçekleşmekte olduğunu ifade etmektedir.

Dilbilgisinde “şimdiki zaman”, konuşma anında gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılan bir zaman dilimidir. Şimdiki zamanın önemi, konuşmacının olayların zaman açısından doğru bir şekilde ifade edebilmesini sağlamasıdır. Ayrıca, şimdiki zamanın kullanımı, ifade edilen bilginin tazeliğini ve canlılığını korumasına yardımcı olur. Örneğin, “Ben şimdi bir kitap okuyorum” cümlesi, kişinin konuşma anında gerçekleştirdiği bir eylemi ifade eder ve dinleyiciye bu eylemin hemen hemen şu anda gerçekleştiğini bildirir.

Almanca Şimdiki Zaman İçindekiler:

1 Almanca Şimdiki Zaman

1.1 Almanca Şimdiki Zaman Fiil Çekimleri

1.1.1 Almanca Düzenli Fiillerde Fiil Çekimleri

1.1.2 Almanca Düzensiz Fiillerde Fiil Çekimleri

1.2 Almanca Şimdiki Zamanın Kullanımı

1.3 Almanca Şimdiki Zaman Örnek Cümleler

Das Präsens, Almancada şimdiki zaman yerine kullanılan bildirme kipidir. Ancak Almancada, Türkçedeki gibi ayrı bir geniş zaman olmaması nedeniyle das Präsens Türkçeye şimdiki zaman olarak aktarıldığı gibi geniş zaman olarak da aktarılabilir. 

Almanca Şimdiki Zaman

Almanca’da şimdiki zaman, eylemin şu an gerçekleştiği veya genel olarak doğru olduğu bir zaman çekimidir. Almanca’da fiillerin çekimleri, özne ve zaman kipi ile değişirler.

Örneğin, “ich trinke Wasser” cümlesindeki “trinke” fiili şimdiki zamanın birinci tekil şahıs çekimindedir ve “ben su içiyorum” anlamına gelmektedir. Benzer şekilde, “du singst” cümlesindeki “singt” fiili yine şimdiki zamanın ikinci tekil şahıs çekimindedir ve “sen şarkı söylüyorsun” anlamına gelmektedir.

Almanca’da bazı fiiller, düzenli bir şekilde çekimlenirken, bazıları düzensiz şekilde çekimlenirler. Bu nedenle, Almanca dilbilgisi öğrenirken hem düzenli hem de düzensiz fiillerin çekimlerini öğrenmek önemlidir.

Bilindiği üzere varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimelere fiil denir. Fiiller vasıtasıyla da zaman anlatımları yapılmaktadır.

Präsens ile hem geniş zaman hem de şimdiki zaman anlatımları yapılabildiği için Türkçe çevirilerde uygun olanı tercih etmeliyiz. Kısaca geniş zaman ve şimdiki zamanı tanımlayarak Präsens ile anlatılabilecek zaman sınırlarını görelim:

Şimdiki zaman, şimdi olan, yani sözü söylediğimiz an devam etmekte olan bir iş, hareket veya oluşu anlatmak için kullanılır. Türkçede bir fiili geniş zaman yapmak için fiilin köküne “-yor’ eki eklenir.

Ayrıca buna işi, hareketi veya oluşu yapan şahsı gösteren bir takı eklenir (Ben Yapıyorum). Almancada da fiillerin şimdiki zaman olduklarını ifade etmek için fiil köküne çeşitli ekler getirilir.

Geniş Zaman, eylemin belirttiği işin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu, gelecekte de yapılacağını bildirir. Türkçede bir fiili bu zamana sokmak fiilin köküne “-ar’ eki konur.

Pek çok dilde olduğu gibi geniş zaman kullanarak gelecek anlatımları yapmak mümkündür. Bu yüzden Türkçe çevirilerde şimdiki zaman ve gelecek zaman olabildiği gibi gelecek zaman çevirileri de görmek mümkündür.

Özellikle Präsens cümlelerde bald (yakında), gleich (hemen), morgen (yarın), übermorgen( yarından sonra), in der nächsten Woche (gelecek hafta), im nächsten Jahr (gelecek yıl) gibi zaman zarfları kullanılmaktadır.

Zaten gündelik konuşmalarında gelecek ifadeleri içeren cümleler kuracakları zaman Präsens yaygın bir şekilde tercih edilmektedir.

Almanca Şimdiki Zaman Fiil Çekimleri

Fiiller ilgili zamanlara göre şahıs zamirlerine göre çekimlenmektedir. Anlamını merak ettiğimiz bir fiili sözlükte baktığımızda onları çekimsiz halde buluruz. İşte bu çekimsiz hale mastar hali denir. Mastar haldeki fiiller -en (kommen) ya da -n (wandern) ile biterler. Mastar son eki atıldığında da geriye fiilin kökü kalır (- komm, – wander).

Almanca’da fiiller, özne ve zaman kipi gibi faktörlere bağlı olarak çekimlenirler. Şimdiki zaman için Almanca fiil çekimleri şu şekildedir:

Örnek Fiil: “sprechen” (konuşmak)

ÖzneFiil Çekimi
ichspreche
dusprichst
er/sie/esspricht
wirsprechen
ihrsprecht
sie/Siesprechen

Bu tabloda, “sprechen” fiili örneği üzerinden Almanca şimdiki zaman fiil çekimleri verilmiştir. Özneye bağlı olarak fiilin sonuna eklenen ekler ile çekim yapılır. Ancak, düzenli olmayan bazı fiillerin çekimleri farklıdır ve öğrenilmesi gerekmektedir.

Almanca Şimdiki Zaman

Almanca Düzenli Fiillerde Fiil Çekimleri

Hangi eke ihtiyacımız olduğu eylemi gerçekleştiren şahıs zamirlerine bağlıdır. Böylece düzenli fiilleri onların çekimli halleriyle de ezberleme derdinden kurtulmuş olacağız.

Düzenli bir fiil, şahıs zamirlerine göre fiil köküne birtakım ekler almaktadır. Ayrıca düzenli olarak adlandırılmasının en büyük nedeni kökünde herhangi bir ses değişimi olmamasıdır. 

Aşağıdaki tablolarda mastarı -en veya -n olarak biten düzenli fiillerin şahıs zamirlerine göre aldıkları ekler gösterilmiştir.

ekichduer/sie/eswirihrsie/Sie
-en-e-st-t-en-t-en
-n-e-st-t-n-t-n

Mastar Hali –en/-n İle Biten Düzenli Fiiller

❗ Karışık fiiller her ne kadar düzensiz fiil kategorisinde yer alsa da Präsens çekimlerinde düzenli bir fiilmiş gibi çekimlenir.

❗ Fiil kökü -m veya -n ile biten pek çok fiilin ikinci ve üçüncü şahıslarda -e kaynaştırma harfi eklenir (örneğin; öffnen).

zamiröffnenaçmak
ichöffneaçıyorum
açarım
duöffnestaçıyorsun
açarsın
er/sie/esöffnetaçıyor
açar
wiröffnenaçıyoruz
açarız
ihröffnetaçıyorsunuz
açarsınız
sieöffnenaçıyorlar
açarlar
Sieöffnenaçıyorsunuz
açarsınız

Öffnen Fiil Çekimi

zamiratmennefes almak
ichatmenefes alıyorum
nefes alırım
duatmeestnefes alıyorsun
nefes alırsın
er/sie/esatmetnefes alıyor
nefes alır
wiratmennefes alıyoruz
nefes alırız
ihratmetnefes alıyorsunuz
nefes alırsınız
sieatmennefes alıyorlar
nefes alırlar
Sieatmennefes alıyorsunuz
nefes alırsınız

Machen Fiil Çekimi

❗ Fiil kökü -d veya -t ile biten karışık ve düzenli fiiller ikinci ve üçüncü şahıslarda -e kaynaştırma harfi fiil kökü ile şahıs eki arasına eklenir.

zamirarbeitençalışmak
icharbeiteçalışıyorum
çalışırım
duarbeitestçalışıyorsun
çalışırsın
er/sie/esarbeitetçalışıyor
çalışır
wirarbeitençalışıyoruz
çalışırız
ihrarbeitetçalışıyorsunuz
çalışırsınız
siearbeitençalışıyorlar
çalışırlar
Siearbeitençalışıyorsunuz
çalışırsınız

Öffnen Fiil Çekimi

zamirfindenbulmak
ichfindebuluyorum
bulurum
dufindestyapıyorsun
bulursun
er/sie/esfindetyapıyor
bulur
wirfindenyapıyoruz
buluruz
ihrfindetyapıyorsunuz
bulursunuz
siefindenyapıyorlar
bulurlar
Siefindenyapıyorsunuz
bulursunuz

Machen Fiil Çekimi

❗ Sonu –eln ile biten fiillerde şimdiki sadece birinci tekil şahısta fiil kökünün sonuna -e şahıs eki getirilmez. Bunun yerine fiil kökündeki -e ile -l yer değiştirir.

Zamirklingeln
ichklingl-e
duklingel-st
er/sie/esklingel-t
wirklingel-n
ihrklingel-t
sie/Sieklingel-n

Öffnen Fiil Çekimi

Almanca Şimdiki Zaman (das Präsens) Youtube Videosu

Almanca Düzensiz Fiillerde Fiil Çekimleri

Almancada düzensiz fiiller kuvvetli (stark) ve karışık (gemischt) fiilleri içine alan bir bölümdür. Bu tür fiillerin fiil köklerinde ses değişikliği olmaktadır.

Almancada kuvvetli (stark) fiil olarak adlandırılan düzensiz fiiller Präsens çekimlerinde fiil köklerinde ses değişikliği yaşarlar. Bundan dolayı ikinci ve üçüncü tekil şahıs zamirlerinde belirli bir formasyona göre çekim eki almazlar (bazı fiiller kendilerine has bir özellik göstererek birinci tekil şahıs zamirinde de düzensizlik gösterebilir, örneğin; müssen, sein vb.).

*ichduer/sie/eswirihrsie/Sie
düzenli-e-st-t-en-t-en
düzensiz-e🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️-en-t-en

❗Almancada yaklaşık 200 kadar düzensiz fiil vardır. Bu, Almanca fiillerin büyük çoğunluğunun düzenli fiiller olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, bu 200 fiilin çoğu yaygın olarak kullanıldığı için bu fiilleri ezberlemenizi tavsiye ederiz.

Kuvvetli fiiller çekimlenirken ikinci ve üçüncü tekil şahıs zamirlerindeki fiil kökü değişikliği aşağıdaki şekilde olmaktadır:

Fiil Kökündeki HarfSes Değişikliği
aä
ei
eie
zamirfallensehenessen
ichfall-eseh-eess-e
dufäll-stsieh-stis-st
er/sie/esfäll-tsieh-tis-st
wirfall-enseh-eness-en
ihrfall-tseh-tess-t
sie/Siefall-enseh-eness-en

Buna karşılık karışık (gemischt) olarak adlandırılan fiiller (örneğin, kommen) her ne kadar Präsens çekimlerinde sanki düzenli bir fiilmiş gibi çekimlense de Präteritum (di’li geçmiş zaman) çekimlerinde fiil köklerinde ses değişikliği yaşamaktadır. Bu yönüyle düzenli fiillerden ayrılmaktadır.

ZamirPräsensPräterıtum
kommenkommen
ichkomm-ekam (kommte)
dukomm-stkam-st (kommtest)
er/sie/eskomm-tkam (kommte)
wirkomm-enkam-en (kommten)
ihrkomm-tkam-t (kommtet)
sie/Siekomm-enkam-en (kommten)

Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz üzere eğer kommen düzenli bir fiil olsaydı Präteritum çekimi kommten şeklinde çekimlenecekti. Ancak fiil kökünde meydana gelen ses değişikliği nedeniyle düzensiz bir fiildir.

❗ Fiilin kökü -s, -ss(ß), -z ve -x ile biten fiillerde ikinci tekil şahısta (du) -st şahıs eki yerine -t getirilir.

Zamirheißen
ichheiße
duheißt
er/sie/esheißt
wirheißen
ihrheißt
sie/Sieheißen

Öffnen Fiil Çekimi

Almancada Şimdiki Zamanın Kullanımı

Almancada “das Präsens” kullanabileceğiniz dört farklı durum vardır:
➡️ Şu anda olan bir şey hakkında konuşurken.
➡️ Her daim var olan şeylerde
➡️ Geçmişte başlayıp hala devam eden eylemlerde.
➡️ Gelecek hakkında konuşurken.

⭐ Almancada “das Präsens” şu anda olan şeyleri anlatmak için kullanılır:

-Die Kinder spielen Fußball.
Çocuklar futbol oynuyor.
-Es regnet.
Yağmur yağıyor.
-Emma schläft.
Emma uyuyor.

⭐ Almanca’da “das Präsens”, sürekli olan veya alışkanlık olarak yaptığınız şeyleri anlatmak için kullanılır:

-In England regnet es viel.
İngiltere’de çok yağmur yağar.
-Thomas spricht ein wenig Englisch.
Thomas biraz İngilizce konuşuyor.
-Samstags spielen die Kinder Fußball.
Çocuklar Cumartesi günleri futbol oynarlar.

❗ Almancada, bir şeyin şu anda olduğunu vurgulamak için bazı alternatif yollar da kullanabiliriz:
➡️ das Präsens + zarf
Meine Mutter kocht gerade das Abendessen.
Annem şu anda akşam yemeğini pişiriyor.
➡️ beim + “isimleştirilmiş fiil”
lch bin beim Bügeln.
Ütü yapıyorum.
➡️ eben/gerade dabei sein zu + Fiil
Maria ist gerade dabei, eine E-Mail zu schreiben.
Maria hala e-posta yazıyor.

⭐ Gündelik yaşamda, geleceğin ne anlama geldiği bağlamdan açıkça anlaşıldığı sürece, Almanca şimdiki zaman gelecek zamana atıfta bulunmak için Almanca şimdiki zamandan çok daha sık kullanılır.

-Morgen spiele Roger Federer Tennis.
Roger Federer yarın tenis oynayacak.
-Ich schreibe den Brief heute Abend.
Mektubu bu gece yazacağım.
-Morgen um diese Zeit sind sie in London.
Yarın bu zamanlar Londra’da olacaklar.

⭐ Bir eylem geçmişte başlayıp hala devam ediyorsa Almancada das Präsens kullanılır.

-lch wohne seit fünf Jahren hier.
Beş yıldır burada yaşıyorum.
-Er lernt seit drei Jahren Deutsch.
Üç yıldır Almanca öğreniyor.
-Sandra trinkt seit fünf Jahren keinen Tee mehr.
Sandra beş yıldır çay içmiyor.

❗ Eğer geçmişte başlayan ilgili olay bitmişse Almanca das Perfekt kullanılır:

-Seit seinem Unfall habe ich ihn nur ein einziges Mal gesehen.
Kazadan beri onu sadece bir kez gördüm.

Almanca Şimdiki Zaman Örnek Cümleler

 1. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit. (Her gün işe gidiyorum.)
 2. Er liest ein interessantes Buch. (O ilginç bir kitap okuyor.)
 3. Wir sprechen Deutsch in der Schule. (Okulda Almanca konuşuyoruz.)
 4. Ihr besucht heute Abend eure Freunde. (Bu akşam arkadaşlarınızı ziyaret edeceksiniz.)
 5. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Uni. (Üniversiteye bisikletle gidiyorum.)
 6. Du arbeitest hart an deinem Projekt. (Projen üzerinde sıkı çalışıyorsun.)
 7. Wir lernen neue Wörter auf Deutsch. (Almanca’da yeni kelimeler öğreniyoruz.)
 8. Wir besuchen unsere Großeltern am Wochenende. (Hafta sonları büyükannelerimizi ziyaret ediyoruz.)
 9. Ihr macht eine Fahrradtour durch die Stadt. (Şehirde bisiklet turu yapıyorsunuz.)
 10. Ich arbeite heute den ganzen Tag. (Bugün tüm gün çalışıyorum.)
 11. Sie lernt Deutsch seit einem Jahr. (Bir yıldır Almanca öğreniyor.)
 12. Sie machen eine Reise in die Berge. (Dağlara bir seyahat yapıyorlar.)
 13. Wir lernen Spanisch in der Schule. (Okulda İspanyolca öğreniyoruz.)
 14. Ihr verbringt den Sommer am Meer. (Yazı denizde geçiriyorsunuz.)
 15. Ihr spielt Fußball im Park. (Parkta futbol oynarsınız.)

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Aile Birleşimi Mektup Örnekleri

2. Almanca Dilekçe Örnekleri

3. Almanca Okul Diyalogları

Kaynak

www.google.com

www.evdealmanca.com

5/5 - (5 votes)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın