İngilizce Ders İsimleri Kapak
İngilizce

İngilizce Ders İsimleri

İngilizce öğrenme sürecinde, öğrenilen temel konulardan birisi İngilizce ders isimleridir. Özellikle eğitim müfredatlarının incelenmesi, ilk öğrenilen konular arasında ders isimleri temel kavramları yer aldığını gösterir. Okul çağındaki öğrencilerden mezun olmuş bireylere kadar, genel kültürü genişletmek ve eğitimle ilgili konularda konuşabilmek için derslerin İngilizce isimlerini bilmek oldukça önemlidir.

Bu içerikte, başlangıç seviyesinden ileri seviyelere kadar İngilizce eğitiminde sıkça karşılaşılan ders isimlerini öğreneceğiz. İngilizce ders isimleri Almanca ders isimlerine göre biraz farklıdır. Temel derslerden başlayarak, ileri düzeydeki konulara kadar, ders isimlerini inceleyeceğiz. İngilizce eğitimi sürecinde bu ders isimlerinin anlamını ve önemini kavramak, dil öğrenme yolculuğunda sağlam bir temel oluşturacaktır.

Ingilizce Ders Isimleri 3
İngilizce Ders İsimleri

İşte İngilizce Ders İsimleri:

 1. Mathematics: Matematik
 2. Natural Sciences: Fen Bilimleri
 3. Foreign Languages: Yabancı Diller
 4. Social Sciences: Sosyal Bilimleri
 5. Arts: Görsel Sanatlar
 6. Physical Education: Beden Eğitimi
 7. Physics: Fizik
 8. Chemistry: Kimya
 9. Geography: Coğrafya
 10. Philosophy: Felsefe
 11. History: Tarih
 12. Geometry: Geometri
 13. Biology: Biyoloji
 14. Music: Müzik
 15. Sociology: Sosyoloji
 16. Psychology: Psikoloji
 17. Economics: İktisat
 18. Astronomy: Astronomi
 19. Painting: Resim
 20. Geology: Yerbilim
 21. Sculpture: Heykel
 22. Photography: Fotoğrafçılık
 23. Drama: Drama
 24. Dance: Dans
 25. Diction and oratory: Diksiyon ve hitabet
 26. Logic: Mantık

İngilizce Ders İsimleri Örnek Cümleler

Ingilizce Ders Isimleri 1
İngilizce Ders İsimleri

Şimdi, örnek cümleler sayesinde bu konuyu daha iyi öğreneceksiniz. İngilizce ders isimleri ile ilgili örnek cümleler aşağıda verilmiştir.

 1. I find mathematics challenging but rewarding. (Matematik benim için zorlayıcı ama ödüllendirici bir konudur.)
 2. Studying natural sciences helps us understand the world around us. (Fen bilimlerini çalışmak, çevremizi anlamamıza yardımcı olur.)
 3. Learning foreign languages opens doors to new cultures and opportunities. (Yabancı dilleri öğrenmek, yeni kültürlere ve fırsatlara kapılar açar.)
 4. Social sciences provide insights into human behavior and societies. (Sosyal bilimler, insan davranışlarına ve toplumlara dair içgörüler sunar.)
 5. Participating in arts classes allows students to express themselves creatively. (Sanat derslerine katılmak, öğrencilerin kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmelerine olanak tanır.)
 6. Physical education promotes a healthy lifestyle and physical fitness. (Beden eğitimi, sağlıklı bir yaşam tarzını ve fiziksel fitness’i teşvik eder.)
 7. Physics explains the fundamental principles of the universe. (Fizik, evrenin temel prensiplerini açıklar.)
 8. “Chemistry studies the composition and properties of matter. (Kimya, maddenin bileşimini ve özelliklerini inceler.)
 9. Geography explores the physical features of the Earth and human interactions with them.”(Coğrafya, Dünya’nın fiziksel özelliklerini ve insan etkileşimlerini inceler.)
 10. Studying philosophy encourages critical thinking and reflection. (Felsefe çalışmak, eleştirel düşünceyi ve düşünceyi teşvik eder.)
 11. History provides insights into past events and their impact on the present. (Tarih, geçmiş olaylar ve bunların şimdiye etkileri hakkında içgörü sağlar.)
 12. Geometry studies shapes, sizes, and properties of objects in space. (Geometri, uzaydaki şekillerin, boyutların ve nesnelerin özelliklerini inceler.)
 13. Biology explores the diversity of life forms and their interactions. (Biyoloji, yaşam formlarının çeşitliliğini ve etkileşimlerini inceler.)
 14. Music classes teach students about music theory and performance techniques. (Müzik dersleri, öğrencilere müzik teorisi ve performans teknikleri öğretir.)
 15. Sociology examines social relationships and institutions. (Sosyoloji, sosyal ilişkileri ve kurumları inceler.)
 16. Psychology studies human behavior and mental processes. (Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceler.)
 17. Economics analyzes production, distribution, and consumption of goods and services. (İktisat, mal ve hizmetlerin üretimini, dağıtımını ve tüketimini analiz eder.)
 18. Astronomy explores celestial objects and phenomena beyond Earth. (Astronomi, Dünya’nın ötesindeki gök cisimlerini ve fenomenleri inceler.)
 19. Painting classes allow students to express their creativity through visual art. (Resim dersleri, öğrencilere görsel sanat yoluyla yaratıcılıklarını ifade etme fırsatı sunar.)
 20. Geology studies Earth’s materials, structures, and processes. (Yerbilim, Dünya’nın malzemelerini, yapılarını ve süreçlerini inceler.)
 21. Sculpture classes focus on three-dimensional art forms and techniques. (Heykel dersleri, üç boyutlu sanat formlarına ve tekniklerine odaklanır.)
 22. Photography classes teach students about camera techniques and composition. (Fotoğrafçılık dersleri, öğrencilere kamera teknikleri ve kompozisyon hakkında bilgi verir.)
 23. Drama classes involve acting exercises and performance rehearsals. (Drama dersleri, oyunculuk alıştırmaları ve performans prova etkinliklerini içerir.)
 24. Dance classes teach students various dance styles and techniques. (Dans dersleri, öğrencilere çeşitli dans stilleri ve teknikleri öğretir.)
 25. Diction and oratory classes focus on public speaking skills and articulation. (Diksiyon ve hitabet dersleri, kamu konuşma becerilerine ve diksiyona odaklanır.)
 26. Studying logic helps improve reasoning and problem-solving skills. (Mantık çalışmak, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.)

Her bir ders, öğrencilere farklı konuları ve becerileri öğretirken aynı zamanda bilgi sunar. Bu dersler, öğrencilerin dünyayı daha iyi anlamalarını ve kendi ilgi alanlarına uygun kariyer yollarını keşfetmelerini sağlar.

İlginizi Çekebilir

1. İngilizce Yönler

2. En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

3. İngilizce Kendini Tanıtma

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

Yorum yapın